Přečíslování silničních motorových vozidel BMB-ČMD

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

Na základě spisu Ministerstva dopravy č.j. 15413/1940 z 18. března 1940 byla všechna silniční motorová vozidla přečíslována následujícím způsobem (cituji výňatky z příslušného spisu):
... bylo tímto přikročeno ke strojovému zpracování statistických dat o výkonu a materiálu v ADČMD (Automobilové dopravě Protektorátních drah Čech a Moravy). Za tím účelem jest třeba uspořádati nové jednotné a jednoduché označení motorových vozidel poznávacími značkami a to tak, aby každý typ vozidla byl určen číselnou řadou a jednotlivý vůz potom pořadovým číslem. Dosavadní číslovací plán rozeznává pro týž typ vozidel dvojí označení. Máme autobusy bývalé poštovní správy, které jsou označeny čísly čtyřmístnými od 5.054 do 5.911 (např. Walter PN D-5.205), a naproti tomu autobusy kmenové, označené čísly pětimístnými od 30.000 do 99.999 (např. Walter PN D-32.005) ...


I kdyby byla kvůli jednotnosti přeskupena vozidla býv. poštovní správy do řad čísel vozidel kmenových, nestačilo by toto uspořádání, protože při dnešním rozdělení čísel není již ku disposici v určité skupině (řadě) místa na zařadění nového typu vozidel. Nové přečíslování jest nutné též proto, že úbytkem vozidel v býv. řed. v Bratislavě a Košicích vznikly značné mezery v pořadí čísel jednotlivých vozidel.
Protože podle vládního nařízení č. 243/39 Sb. §§ 23 a 60 jest tedy nutno nově upraviti do 30. června t.r. tabulky poznávacích značek (PC a černá čísla na bílém podkladě na místo dnešních bílých čísel na černém podkladě) s poznávacími čísly, nebude toto nové přečíslování vozidel vyžadovat zvláštních nákladů, neboť bude provedeno na vozidlech u příležitosti úpravy uvedených tabulek poznávacích značek.


... aby bylo možno na první pohled poznati o jaké vozidlo jde dle nosnosti a dle užití pro dopravu osob nebo nákladů, případně kterým že výrobcem bylo dodáno (typ vozidla), doporučujeme provésti rozdělení poznávacích čísel 6.00099.000, která jsou nám k dispozici, přičemž poznamenáváme, že poznávací čísla do 5.999 jsou vyhrazena pro vozidla protektorátních pošt, takto: Poznávací čísla budou čtyř a pětimístná, a to pro osobní automobily a lehká nákladní auta do nosnosti 1,9 tun od 6.000 do 19.999 a pětimístná pro autobusy a nákladní auta od nosnosti 2 tuny výše, a to od 20.000 do 99.999. Tak například číslo 200 07 bude sestávati z řady (prvá čísla) 200, která bude odpovídati typu vozidla co do nosnosti a výrobce (Škoda 206) a pak z pořadového čísla 07. První číslo v řadě (2,3 ...) značí vždy nosnost, která bude vždy v řadě 200299 2 tuny a výše, 300399 3 tuny a výše atd. Řada 900999 bude vyhrazena pro vozidla zvláštní. Vozidla pro dopravu osob budou míti vždy poslední čísla v trojčíslí 04, u vozidel pro dopravu nákladů pak vždy 59. Bude tedy vypadati skupina řad pro vozidla o nosnosti (rozumí se nosnost vozidla, jakožto nákladního vozidla), např.: 2 tuny a výše:


Takže např.: 200 12 značí autobus typu Škoda 206 (dvoutunový), pořadové číslo 12. K rozlišení typu vozidla dle výrobce strojového spodku (dle toho se nazývá typ vozidla), bude sloužiti vždy druhé v řadě. Tak bude mít fa. Škodovy závody jako druhé číslo 0, 1, 2 (například 230, 240, 250), fa. Tatra čísla 6, 7 (například 260, 270) a ostatní firmy jako Walter, Liberta (Fross-Büssing) čísla 8 a 9 (například 280 a 290).
Odečteme-li vozidla z bývalého ředitelství Bratislava a Košice, nemáme při dnešním stavu vozidel ADČMD ani u jedné řady více než 99 vozů. Kdyby se snad stalo, že by v budoucnu počet vozů některého typu (tedy i řad) vzrostl nad počet 99, nastoupí pro ten který typ řada následující. Např. typ Škoda 256 B řady 201 bude míti 105 vozidel; označíme je tedy těmito čísly: 20199, 20200, 20201, 20203, 20204 a 20205. Pro úřední označení vozidel jest to běžný případ, pouze pro statistické účele nutno v tomto případě pamatovati že: typ vozidla Škoda 256 B má dvě řady, a to 201 a 202 a jest tedy pak nutno dodané výsledky strojového zpracování sečísti, jde-li o celkové průměry typu 256 B.
Rovněž i přečíslování vlečných vozů provedené v roce 1938 nevyhovuje. U vlečných vozů v osobní dopravě (dnes je stav 5 vozů jednonápravových, jejichž použití jest velmi malé), dnes nezjišťujeme statisticky ani kilometrický výkon, ani váhu přepraveného zboží (pošty), jako jest tomu u nákladních vlečných vozů). Proto vlečné vozy, používané v osobní dopravě nebudeme přečíslovati a jejich evidenční čísla zůstanou jako doposud Vo-16 ...
Ve 2. složce je uvedeno, že bylo rozhodnuto o přidělení evidenčních čísel osobním vlečným vozům. První číslice by vyznačovala nosnost vozidla, druhá pak počet náprav, třetí a čtvrtá číslice pořadové číslo. Osobní vlečné vozy dostaly přidělenu číselnou řadu 029 ...

(podle dobových materiálů)

kombinovaný znak na boky autobusů

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší