IMAGE studio, reklamní ateliér
reklamní návrhy, výtvarné studie, design, signmaking

Ceník vychází ze základního dokumentu nezávislého a prestižního sdružení tvůrčích osobností profesionálně činných v oboru grafického designu a typografie TypoDesignClub. Pomáhá při tvorbě cen a zpřehledňuje komunikaci s klienty ...

Celkovou cenu za grafické práce rozdělujeme na tři základní položky:

1) cena za grafický návrh
Ceník uvádí zásadně minimální ceny za grafické návrhy (není-li výslovně uvedeno jinak) a jednotlivé uvedené položky. Tato cena většinou zahrnuje náklady vynaložené k úplné prezentaci návrhu.
Tato položka je vyplacena grafikovi v každém případě, tedy i v případě, kdy nedojde k realizaci zakázky (tzv. skicovné).

2) cena za provedení definitivy
Tato položka bývá velmi individuální a liší se zejména náročností a rozsahem práce. Obsahovat by měla částky za veškeré práce a úkony nutné k dosažení realizace dané zakázky a to od odsouhlasení návrhu do předlohy k realizaci (tzn. provedení korektur textových i obsahových změn požadovaných klientem, vícepráce, definitivní počítačové zpracování, případně náhled a konzultace ve studiu, které zakázku zpracovává, postscripty, popř. předání digitálních dat do litografického studia, makety apod.).
U některých typů prací, kde lze náročnost a rozsah práce předpokládat, lze stanovit paušální cenu za položku (kus, stránku apod.), případně celkovou paušální cenu za zpracování zakázky. Některé z těchto cen rovněž uvádí tento ceník.
Cenu za provedení definitivy lze také účtovat hodinovou sazbou, jejíž výše je pak většinou stanovována individuálně.
Nejnižší hodinové sazby za některé úkony obsahuje také tento ceník.

3) cena za udělení licence
Výši ceny za udělení licence určuje podoba udělované licence. Licence definuje zejména územní působení a způsob rozšiřování díla, u periodických děl pak také počet kusů pro jeho první a další vydání, vytvoření jazykových mutací apod. Vedle těchto faktorů může výši ceny za udělení licence výrazně ovlivnit také význam klienta nebo společenský dopad zpracovávané zakázky.
Minimální cena za udělení licence odpovídá 20 % částky za daný grafický návrh (jednorázová tiskovina, místní užití).
Licenční podmínky musí být v každém případě ošetřeny uzavřením smlouvy o udělení licence.
Smlouvu o udělení licence se doporučuje uzavřít na každou významnou zakázku: logotyp, manuál corporate identity, případně pro každý rozsáhlejší soubor prací a periodické tisky.
Ustanovení vychází ze zákona číslo
121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).


Klasifikace oblastí grafického designu:

1.0  corporate design
2.0  propagace a reklama
3.0  knižní design a ilustrace
4.0  vizuální komunikace a informační design
5.0  periodika, media a film
6.0  ceniny, známky a bankovky
7.0  typografie a písmo

Níže uváděné ceny jsou minimální a neobsahují položku za poskytnutí oprávnění nabyvateli k výkonu práva dílo užít (licenci). Ceny jsou v Kč.

1.0 corporate design
1.1 grafická značka / logo
(neřeší licenci)

40.000,00
25.000,00
40.000,00

značka / logo podniku
značka / logo akce
značka / logo výrobku

1.2 manuál vizuální komunikace

25.000,00


75.000,00
160.000,00
320.000,00

základní manuál loga
(základní podoba loga a jeho varianty, barevnost, typografie a zakázané varianty)
manuál principů vizuální komunikace
manuál vizuálního stylu
(4 kapitoly)
manuál vizuálního stylu (8 kapitol)

1.3 merkantilní tiskoviny

5.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
4.000,00
6.000,00

dopisní papír
obálka
vizitka
komplimentka
razítko
faxový papír
objednávka a faktura
formulář
samolepka
firemní desky

1.4 informační tiskoviny

katalog, brožura, obálka
brožura koncept
(8 stran)
katalog koncept (16 stran)
katalog koncept (32 stran)
katalog, úprava vnitřních stran
(za jednu stranu)
katalogový list jednostranný

8.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00

1.000,00
4.000,00

1.5 výroční zpráva

výroční zpráva - scénář (idea)
výroční zpráva - koncept (64 stran)
výroční zpráva - definitiva (za jednu stranu)
výroční zpráva - definitiva - jazyková mutace (za jednu stranu)

30.000,00
80.000,00
1.000,00

800,00

2.0 propagace a reklama
2.1 prezentační tiskoviny

8.000,00
10.000,00
12.000,00

leaflet (4 stranná skládačka)
leaflet (6 stranná skládačka)
leaflet (8 stranná skládačka)

2.2 inzerce

inzerát A4
inzerát A5
inzerát menší než A5

12.000,00
8.000,00
4.000,00

2.3 kalendáře

kartičkový kalendář
kalendář jednolistový
kalendář vícelistový
(koncept)
kalendář vícelistový (obálka / titul)
kalendář definitiva (za jednu stranu)

3.000,00
12.000,00
20.000,00
6.000,00
4.000,00

2.4 pozvánky a pohlednice

novoročenka
pozvánka
pohlednice
pohlednice
(soubor a pouzdro)

5.000,00
5.000,00
2.500,00
10.000,00

2.5 outdoors - plakáty, pouliční a městské poutače

plakát A1
plakát A1
(pouze textový)
plakát A2
plakát A3
citylight
transparent
(například na výstavy)

15.000,00
10.000,00
12.500,00
8.000,00
18.000,00
15.000,00

2.5 outdoors - billboardy

billboard (do 12m2)
bigboard (nad 12m2)

25.000,00
35.000,00

2.7 obaly, etikety a tašky

obal výrobku
obaly série výrobků
etiketa
etiketa grafická + štítek + korunka
taška PVC a papírová
tapeta, balící papír

15.000,00
25.000,00
20.000,00
25.000,00
6.000,00
12.000,00

2.8 vlajky a třepetalky

firemní standarta, třepetalka
vlaječka malá oboustranná

8.000,00
4.000,00

2.9 společenské tiskoviny

jídelní lístek koncept
jídelní lístek
(desky / titul)
jídelní lístek vnitřní úprava (za jednu stranu)
účtenka
pivní tácek oboustranný
diplom, čestné uznání

5.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
6.000,00

2.10 dárkové předměty

tričko
čepice
slunečník, deštník
ubrus
prostírání
tužka, zapalovač
hrnek

4.000,00
2.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00

4.0 vizuální komunikace a informační design
4.1 informační systémy a mapy

35.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
12.000,00

koncept komunikačního systému
definitiva
symboly / piktogramy
(cena za ks)
definitiva - orientační tabule
definitiva - orientační mapy / schemata

4.2 výstavy a veletrhy

expozice do 35 m2 - scénář (za 1 m2)
expozice do 35 m2 - koncept
expozice nad 35 m2 - scénář (za 1 m2)
expozice nad 35 m2 - koncept (za 1 m2)
popisky k exponátům - koncept
výstavní panel
prostorový poutač
velkoplošný poutač
vitrína / výloha

200,00
25.000,00
400,00
400,00
5.000,00
4.000,00
20.000,00
8.000,00
6.000,00

4.5 prodejny

prostorový firemní poutač
firemní štít
neonová reklama

10.000,00
10.000,00
15.000,00

4.6 dopravní prostředky

osobní automobil
dodávkový vůz
kamion / nákladní vozidlo
autobus
tramvaj
(jeden vůz)
letadlo

10.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
75.000,00

5.0 periodika, media a film
5.5 webová (internetová) komunikace

30.000,00
10.000,00
5.000,00

webové stránky - scénář (idea)
webové stránky - koncept (template)
banner
(reklamní proužek)

7.0 typografie a písmo
7.1 autorské písmo (za řez)
7.2 vytvoření CE verze fontu (za řez)

40.000,00
5.000,00


hodinové sazby:
DTP práce

1.000,00
1.600,00
1.100,00
1.400,00

sazba, retuše, úpravy scanů, korektury
obrazové montáže, náročné DTP práce
textové korektury u počítače
(s klientem)
obrazové náhledy u počítače (s klientem)

kliknutím na ikonu lze ceník vytisknout ...

detailní ceník internetu