12. března 1953 převzala Hlavní správa Veřejné bezpečnosti (HS-VB) od Ministerstva dopravy agendu evidence silničních vozidel a okamžitě přistoupila k zavádění nových státních poznávacích značek. Definitivně byla tato nová emise zavedena od 1. ledna 1955 a poprvé v naší historii to byly tabulky lisované a vyráběné centrálně. Státní poznávací značka byla tvořena dvoupísmenným kódem a dvěma páry čísel, vše odděleno pomlčkami. První písmeno označovalo typ vozidla (O, P, R měla osobní vozidla, B a N měly nákladní automobily a autobusy, D, F, K, L, M, S, Y měly motocykly a motorová kola, J a T měly traktory a H a V měly přívěsy) a druhé písmeno bylo přiděleno okresům. Například osobní automobily z Prahy měla písmena od OA až po OI.


Motorová vozidla byla rozdělena do několika skupin. Každá skupina měla tabulky jiného provedení a své vyhrazené série. Poprvé v historii dostaly vlastní SPZ i přívěsy, i když zatím jen „velké nákladní". Jednotlivé základní skupiny byly definovány následovně:

1.  Motocykly: motocykly a tříkolky s motocyklovým řízením
2.  Osobní automobily: osobní auta, dodávková auta, lidová vozítka,
     tříkolky s automobilovým řízením
3.  Nákladní automobily: nákladní auta, speciální vozidla, autobusy
4.  Traktory: traktory a pojízdné stroje
5.  Přívěsy (vlečné vozy)

Motocykly měly zadní dvouřádkové tabulky 200x120 mm s useknutými rohy, černé písmo na bílém podkladě. Majitel byl povinen namalovat SPZ ze stran na přední blatník. Výchozí série z roku 1953 byly KA MZ, FL a SA SF. V průběhu systému pak byly přidělovány další série začínající písmeny S a D.

Osobní automobily měly dvě bílé jednořádkové tabulky 100x490 mm. Výchozí série pro ně byla OA PO a IO, později byly přidělovány další série začínající písmeny P a R.

Nákladní automobily měly žluté tabulky s černým písmem, přední jednořádkovou 100x490 mm a zadní dvouřádkovou 200x320 mm s useknutými rohy. Výchozí série byla NA NZ, IN a DN. Později zaváděné série měly první písmeno B.

Traktory měly žluté tabulky, přední jednořádkovou 65x300 mm a zadní dvouřádkovou 120x200 mm. Výchozí série TA TU, později i série začínající J.

Pro přívěsy se vydávala jedna žlutá dvouřádková tabulka 200x320 mm sérií VA VU. Později byly vydávány další série začínající V a H.

Jednotlivé série byly přiděleny krajským správám VB (SVB). Systém byl tajný a nikde se nezveřejňoval, v archivech se dochovalo jen poměrně málo dokumentů z té doby a proto je poměrně obtížné toto rozdělení vypátrat. Zatím se tedy podařilo zjistit pravděpodobně kompletní výchozí stav a několik dalších sérií přidělených v průběhu platnosti systému po vyčerpání již přidělených sérií. Většina dodatečných sérií byla zavedena pravděpodobně až v letech 1958-1959.

Zatím zjištěné rozdělení sérií SPZ na jednotlivé krajské Správy VB

Města Praha, Brno a Bratislava byly sice součástí okolních krajů, měly však přiděleny vlastní série. Nelze vyloučit, že některé série uvedené pod krajem se používaly i ve městě a naopak. V případě Brna a Bratislavy byly některé série rozděleny mezi město a kraj.

SVB pak přidělovaly jednotlivé číselné skupiny okresním oddělením VB (OVB).

Na základě velmi kusých informací se zdá pravděpodobné, že výchozí rozdělení číselných skupin na OVB bylo provedeno následujícím způsobem: Od začátku byl využit celý rozsah všech výchozích sérií. Okresy byly v rámci kraje seřazeny v abecedním pořadí a rozloženy v rámci série v nestejných číselných intervalech, velikost intervalů byla v poměrné velikosti k předpokládanému počtu vozidel daného druhu. Skutečně přidělené číselné řady a vyrobené tabulky byly ale jen v potřebných počtech (pravděpodobně vždy v celých stovkách), takže mezi číselnými řadami vznikly mezery. Tyto mezery pak byly vyplňovány při objednávání dalších tabulek, a to návaznými číselnými řadami k jednotlivým okresům. Pravděpodobně se postupovalo v číselných řadách nejen nahoru, ale i zpět. V případě, že měl kraj pro daný druh vozidel přiděleno více sérií, byly okresy ze začátku abecedy v první sérii a z konce abecedy v poslední. Takže například v Pardubickém kraji měl pravděpodobně okres Čáslav SPZ pro osobní automobily od IO-00-01 výše a okres Vysoké Mýto už začal sérií OJ-99-00OJ-99-99, pak OJ-98-00OJ-98-99 atd. Nelze vyloučit, že později byly jednotlivým okresům přidělovány i číselné řady nenavazující na řady danému okresu již přidělené, ale prostě jen zbylé volné. Pro dodatečně zavedené série pak pravděpodobně abecední rozdělení neplatilo.
Zajímavá prozatímní SPZ byla zachycena v
Československém filmovém týdeníku č.38 z roku 1956. V reportážní zkratce Vteřiny týdne přebírají mladí manželé v Praze loterijní výhru - novou Škodu 440 Spartak s touto pražskou prozatímní značkou, které sloužily hlavně k převozu vozidel. Používat se přestaly ještě před koncem platnosti systému.


U vojenských vozidel se v roce 1958 zavedla také nová série. Ta měla bílé tabulky pro personál a žluté pro ostatní armádní složky. Registrační znak se potom skládal ze tří párů čísel vzájemně oddělených pomlčkami.


Dále byly zavedeny SPZ pro cizince, které byly přidělovány centrálně Hlavní správou VB. Měly červené písmo na žlutém podkladě a pro všechny druhy vozidel stejné série:

DZ - diplomatičtí zástupci
ZD - zaměstnanci zastupitelských úřadů
CZ - ostatní cizinci

Dále byly zavedeny zvláštní SPZ, hlavně pro zkušební jízdy prototypů, s červeným písmem a dvojicemi čísel na bílém podkladě s nápisem
ZKOUŠKA v horní části obdélníkové tabulky:

zkušební značka

Rozdělení sérií zkušebních poznávacích značek na jednotlivé kraje najdete zde

Tyto značky však byly ještě v průběhu platnosti systému zrušeny (pravděpodobně v roce 1959) a nahrazeny tzv. zvláštními SPZ, které se používaly jak pro zkušební jízdy tak i pro převoz. Měly opět červené písmo na bílém podkladě a velikostí i tvarem odpovídaly motocyklovým. V horním řádku však měly pouze jedno písmeno, které označovalo kraj (přidělení písmen jednotlivým krajům se nám ale dosud nepodařilo zjistit).

klikni !
klikni !

V červenci 1960 došlo ke změně správního uspořádání. Byl snížen počet krajů i okresů a pozměněny jejich hranice. Série přidělené dřívějšími SVB byly na nové kraje převedeny podle toho, ve kterém kraji se nově nacházelo bývalé krajské město. Nové kraje tak tedy disponovaly sériemi těchto bývalých SVB:

Hlavní město Praha - MSVB Praha
Středočeský kraj - SVB Praha
Jihočeský kraj - SVB České Budějovice
Západočeský kraj - SVB Plzeň, SVB Karlovy Vary
Severočeský kraj - SVB Ústí nad Labem, SVB Liberec
Východočeský kraj - SVB Hradec Králové, SVB Pardubice
Jihomoravský kraj - SVB Brno, SVB Jihlava, SVB Gottwaldov
Severomoravský kraj - SVB Ostrava, SVB Olomouc
Západoslovenský kraj - SVB Bratislava, SVB Nitra
Středoslovenský kraj - SVB Banská Bystrica, SVB Žilina
Východoslovenský kraj - SVB Košice, SVB Prešov

Tabulka rozdělení sérií na SVB nově vytvořených krajů

Toto přerozdělení však nemělo příliš dlouhého trvání. Již 26. září 1960 byly vydány nové Pokyny pro přidělování SPZ a k nim rozdělovník, přidělující jednotlivé série přímo okresům. S okamžitou platností přestaly být vydávány série, které podle nového rozdělovníku přísluší jiným okresům. Série, které se pak ve starém systému pro daný druh vozidel nepoužívaly, začaly být vydávány ihned po dodání nových tabulek. Série používané i ve starém systému se mohly začít vydávat až po té, co byly ve své původní oblasti vyměněny. Okresy které ještě nemohly vydávat nové série, zatím vydávaly tzv. neutrální série starého systému, tj. ty, které nový rozdělovník neobsahoval. Proto výdej neutrálních sérií systému 1953 skončil až v průběhu roku 1964, po uvolnění posledních starých sérií. Výměna neutrálních sérií pak probíhala až do konce roku 1965.

Vozidla Sboru národní bezpečnosti používala nadále SPZ podle předchozího systému, t.j. písmeno B a až pětimístné číslo (tabulky stále nebyly lisované).

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

klikni !
klikni !

Krásně zachovalou československou SPZ z 50-tých let najdete v muzeu Tatrovek

a byly ručně malované
klikni !

Nákladní automobily měly běžně malované SPZ ze všech stran korby jako tato Tatra 43 jednoho severomoravského sběratele