Změna systému v roce 1960 je spíše vynucena okolnostmi, než dlouhodobě plánována, proto při ní nedochází ke změně typů a tvarů SPZ, pouze ke změně používaných sérií a způsobu jejich přidělování.

Protože se změnou správního uspořádání Československa a přibývajícími počty vozidel se jevil platný systém jako nevyhovující, byly Hlavní správou VB vydány 26. září 1960 nové
Pokyny pro přidělování státních poznávacích značek. Jejich přílohou byl též nový rozdělovník, který přiděluje jednotlivé série přímo okresům. S okamžitou platností se přestávají vydávat ty série, které jsou obsaženy v novém rozdělovníku a patří jinému okresu. Postupně, jak docházejí nové tabulky SPZ jednotlivým okresním oddělením VB, začínají se vydávat. Série, které se pro daný druh vozidel vydávaly i ve starém systému, se nově zatím nevydávají, ale místo nich se používají tzv. neutrální série přidělené jednotlivým SVB, t.j. takové, které nový rozdělovník neobsahuje. S výdejem nových SPZ se může začít až poté, co jsou ve své původní oblasti tyto série vyměněny. S výdejem se mělo podle nového rozdělovníku a původního plánu začít všude nejpozději od 1. ledna 1964, tento termín však nebyl nakonec dodržen. Dokumentace o průběhu výměny se v archivech Ministerstva vnitra zachovala pouze z roku 1964 a vyplývá z ní, že ještě v tomto roce nebylo možné na nový rozdělovník najet všude, neboť u některých sérií nebyla ještě dokončena výměna v původních oblastech.


Ještě do konce roku 1960 jsou vyměněny všechny SPZ vozidel cizinců, které pro osoby bez diplomatického statutu mají nově normální okresní série, barevné provedení tabulek však zůstává – červené písmo na žlutém podkladě.

Na rozdíl od předchozího systému jsou všem druhům vozidel přiděleny stejné série; každý druh SPZ má vlastní číslování, na ostatních druzích SPZ se stejnou sérií nezávislé. SPZ se stejnou sérií a číslem se může proto objevit až na sedmi vozidlech: osobní auto, nákladní auto, motocykl, nákladní přívěs, traktor a cizinecká červená na žluté na autě i motocyklu.

Rozdělení jednotlivých sérií poznávacích značek na okresy  (klikni)

Takzvané zvláštní SPZ pro zkušební jízdy a převoz s jedním písmenem zůstávají zachovány beze změny, jen se snížil počet používaných krajských písmen.

Rozdělení písmen zvláštních poznávacích značek a série F na kraje  (klikni)


Vozidla diplomatů a konzulů mají nově sérii DD a zaměstnanci diplomatických úřadů bez diplomatického statutu sérii XX.

Rozdělovník poznávacích značek sérií DD a XX v letech 1960-1978  (klikni)

V průběhu platnosti dochází postupně ke změnám.
Jsou zavedeny červené tabulky se žlutým písmem série
ZO pro dovoz vozidel, a to ve dvou provedeních – motocyklové a automobilové (dvě jednořádkové tabulky se používaly na osobní i nákladní vozidla). Jednotlivým hraničním přechodům a pobočkám Tuzexu byly přiděleny skupiny čísel.

Rozdělovník poznávacích značek série ZO na hraniční přechody a Tuzex  (klikni)

Dále byly zavedeny cizinecké série XO pro personál zahraničních misí bez diplomatické imunity a také pro mezinárodní organizace v „cizineckých barvách” – červené písmo na žlutém podkladě.

Protože na začátku šedesátých let bylo u nás v provozu více motocyklů než automobilů, přestaly původní série pro motocykly velice brzy stačit. Nejpozději v roce 1966 se na motocyklových SPZ objevila pátá číslice. Byla na horním řádku a za okresní sérií, oddělena pomlčkou.
Brzy bylo jasné, že kapacita systému nebude stačit ani u osobních automobilů. Bylo proto rozhodnuto o zavedení třetího písmene. Třetí písmeno se tedy zavádělo po vyčerpání dvoupísmenné série okresu. Pokud měl okres přiděleno více sérií a dosud pro daný typ SPZ nebyly použity, bylo třetí písmeno přidáno k použité sérii a další dvoupísmenná série už nebyla použita. Pokud nebyla série použita na žádném druhu SPZ, z rozdělovníku byla vyškrtnuta a později se už nepoužívala (např. OM, NI, FR a další).
Stranická cenzura komunistických pohlavárů vstoupila také do užívání kódů poznávacích značek. Například v roce 1967 došlo v Praze k vyčerpání série AM. Místo série AN ale po sérii AM následovala série ABA, protože AN byly iniciály tehdejšího komunistického prezidenta Antonína Novotného !!! Série byla později použita v sedmdesátých letech. Některé „nevhodné” kombinace písmen se na zásah dozorových orgánů vypouštěly rovněž u Strakonic (kombinace ST a B) či Přerova (kombinace PR a C a PR a D). Oproti tomu kombinace Jeseníku JE a B byla udělována bez problémů.


V roce 1968 došlo v souvislosti se zavedením federativního uspořádání Československa k určitým úpravám okresům na Slovensku; vzniklo pět nových okresů a byly zavedeny čtyři nové okresní série – SK, SL, VK, VV.

Pravděpodobně v polovině sedmdesátých let se začala používat série AA. Se značkami série AA disponovala V. správa VB a přidělovala je držitelům „zvláštního průkazu”, tj. stranickým a vládním představitelům požívajícím zvláštních výsad.

K významnějším změnám došlo v roce 1977. Nově byly zavedeny SPZ pro přívěsné vozíky za osobní automobily. Do té doby vozíky vlastní SPZ neměly, ale majitel musel vozík označit tabulkou se SPZ tažného vozidla. Tyto nové značky měly na rozdíl od ostatních písmena s kódem okresu mezi dvojicemi čísel oddělené pomlčkami a až do poloviny osmdesátých let vždy jen dvoupísmenné.
Dále došlo v roce 1978 ke změně barvy cizineckých SPZ. Nově značky měly žluté písmo na modrém podkladě a zadní tabulka byla vždy dvouřádková (staré červeno-žluté byly obě jednořádkové). Celkem se používaly čtyři druhy. První měly kód pro okres a písmeno A nebo B bylo pro cizince trvale žijící na našem území. Písmeno A udávalo příslušnost cizince k socialistickým zemím a písmeno B k ostatním. Kódy DD, DDA a DDB se používaly pro diplomatický nebo konsulární sbor. Zde byla písmena A a B pouze pořadová. Poslední série s kódy XX, XXA, XXB a XXC byla pro nediplomatický personál velvyslanectví. Písmena A, B a C byla opět pořadová. U kódů DD a XX byla pak důležitá první dvojice čísel, protože označovala jednotlivá velvyslanectví, respektive země. Stejné pravidlo také platilo i u sérií XOA a XOB. Diplomatická série DD byla potom vždy doplňována oválnými značkami CD (diplomatický sbor) nebo CC (konzulární sbor)

Rozdělovník poznávacích značek sérií DD a XX v letech 1978-2001  (klikni)

různé série cizineckých značek

Směrnicí č.008 ze dne 28. března 1979 Ministerstva vnitra České republiky, se na tabulky SPZ také poprvé dostaly nálepky o provedené technické kontrole a měření emisí.

K dalším změnám došlo v roce 1984 a týkaly se především tzv. zvláštních SPZ. Současně byly zrušeny žlutočervené SPZ série ZO. Zvláštní SPZ mají nově místo červeného písma písmo zelené a současně se mění i přidělení písmen krajům – nově jsou označovány jako trvale manipulační. Nově jsou zavedeny zkušební SPZ s písmenem F přidělované na federální úrovni a s provedením shodným jako trvale manipulační. Zvláštní SPZ se již nepoužívají pro účely převozu, ale jsou pro ně zavedeny převozní papírové.
Dále byly v tomto roce zavedeny odlišné SPZ pro půjčovny. Od normálních SPZ se liší pouze použitím červeného písma na místo černého a jsou s nimi ve společné číselné řadě. Zaznamenány jsou v provedení pro osobní automobily, nákladní automobily a vozíky.

Pravděpodobně od roku 1985 je zahájena výroba tabulek v mírně odlišném provedení. Jsou o trochu nižší, je na nich použito menší písmo a vypuštěna pomlčka za písmeny. Dále se také změnily zadní žluté tabulky pro nákladní vozidla, autobusy apod. Už nemají seříznuté horní rohy.
Diplomatické DD a XX jsou u tohoto provedení tabulek opět jednořádkové a vždy s třetím písmenem (DDA, XXA). Současně s tím dochází i k drobným úpravám číselných kódů jednotlivých zastupitelských úřadů.

Ještě v osmdesátých letech jezdila po našich silnicích vozidla Ministerstva vnitra, která používala bílé tabulky s písmenem B. Pět číslic měla vozidla Veřejné bezpečnosti a šest číslic vojska Ministerstva vnitra. První z pěti nebo druhé ze šesti číslic označovalo typ vozidla. 1 byly motocykly, 2 personál, 3 autobusy, 4 hlídkové vozy a 5 ostatní.

různé typy poznávacích značek

Naprosto zásadní změny SPZ naší republiky nastaly až po politických změnách v listopadu 1989 a rozdělení bývalého Československa na Českou a Slovenskou republiku k 1. lednu 1993. Onu základní změnu přinesl zákon č. 56 a prováděcí vyhláška č. 243/2001 Sb., přijatá 29. června 2001 s účinností od 17. července 2001. Změnila nejen názvosloví, neboť se už nejedná o „státní poznávací značku” (SPZ), ale nově o tabulky s „registrační značkou” (RZ). Kódy okresů na dřívějších SPZ nahradila vyhláška kódy krajů a jinými číselnými znaky na RZ. Protože se tabulky poznávacích značek do této doby vyráběly na Slovensku, byl hledán nový tuzemský výrobce. Nové tabulky byly reflexní a byly evropské normalizované velikosti, jednořádkové 520 x 110 mm.

Po roce 1989 došlo k několika menším změnám. Takže v souvislosti s přejmenováním Gottwaldova zpět na Zlín byla pro tento okres zavedena nová série ZL a SPZ sérií GV a GT postupně vyměněny.
V roce 1992 se poprvé v tomto systému objevilo variantní provedení tabulek. Pro osobní automobily byla kromě dvou jednořádkových zavedena možnost jedna jednořádková a jedna dvouřádková, pro nákladní automobily a autobusy přibyla naopak možnost obou jednořádkových.

Od 1. července 2001 byla agenda evidence vozidel převedena pod Ministerstvo dopravy. K tomuto datu proto výdej SPZ přešel z Policie na okresní úřady. Ministerstvo dopravy ihned začalo připravovat nový systém státních poznávacích značek.

Layout & graphics: ©2006 Dalibor Feuereisl

Optimalizováno pro Internet Explorer 6.0 a vyšší